Vivendemodellen – forklart

Vi startet Vivende i 2015 med et mål om å være det aller beste alternativet til å virke som selvstendig konsulent helt på egen hånd. Målet har vært en 100 % rettferdig og transparent modell, og vi har siden oppstart stadig skrudd litt videre på den. I dag mener vi det har blitt Norges beste konsulentmodell og den ser slik ut:

Vivendemodellen

Den korte forklaringen

Hos oss er alle konsulenter og ens egen omsetning hos kundene en basis for lønnsregnestykket. 

Det meste av pengene går rett til konsulenten, i form av lønn og lønnsrelaterte utgifter. Av sammenlignbare selskaper i Norge ligger vi helt i toppen i Norge på andelen som går ut i lønn. En mindre andel brukes for å drive selskapet. Det som til slutt blir et overskudd for selskapet, blir betalt ut som utbytte. Og siden vi med vår eiermodell gir alle anledning til å bli likestilte partnere, vil det si at dette overskuddet i praksis kommer tilbake til konsulenten igjen.

Den litt lengre forklaringen på hver enkelt del følger, for de som virkelig vil forstå hvordan dette henger sammen:

Modellen forklart i detalj

Som ny Vivende-konsulent, er omsetningsfordelingen mellom lønn og Vivendebidrag 75/25. Lykkes man i modellen og fortsetter etter et år, kan man øke denne til 80/20. Av konsulentens andel, uansett om den er 75 % eller 80 %, er det noen obligatoriske størrelser og noen litt mer selvvalgte:

  • Arbeidsgiveravgift: Siden man er ansatt og får lønn, må det betales arbeidsgiveravgift. Dermed er man likestilt med ansatte i alle andre virksomheter i Norge når det gjelder tilgang til offentlige støtteordninger som blant annet dagpenger ved permittering. 14,1 % beregnes dermed av ens lønn og oversendes til staten. Dette gjelder dermed uansett om man jobber i Vivende eller er selvstendig konsulent i eget AS.  Driver man for seg selv i et ENK, slipper man arbeidsgiveravgift, men må betale næringsskatt. Man får heller ikke da tilgang til slike offentlige støtteordninger.
  • Feriepenger: Dette sier seg kanskje selv, men strengt tatt får man ikke betalt i ferien, så dette kan regnes som pliktig, kortsiktig sparing som staten pålegger oss å holde tilbake, sånn at du skal ha råd til å ta ferie. Dette beregnes som 12 % av brutto lønn, og utbetales i juni året etter at det er opptjent. Også dette gjelder likt både for Vivende-ansatte og selvstendige konsulenter.
  • Pensjon: Ferie er én ting, men en dag blir vi også gamle og skal ha råd til å pensjonere oss. Med ny pensjonsreform, overlater Staten mye av ansvaret for dette til arbeidsgiverne. Staten pålegger derfor alle arbeidsgivere å spare minimum 2 % av lønn til innskuddsbasert pensjon, men med mulighet for å spare mer. I en tradisjonell modell kommer dette på toppen av lønn, men med vår modell fører det i praksis til en nedgang i lønn. Sparing kan som med feriepenger være lurt, så vi har i fellesskap blitt enig om å sette av 5 % av brutto lønn i sparing til pensjon som et kompromiss. Dette kan man naturligvis også gjøre som frittstående konsulent, men fordi vi er mange ansatte, får vi litt bedre betingelser hos forsikringsselskapene. Dermed får den enkelte litt mer igjen enn hva man ville gjort som selvstendig konsulent.
  • Lønn: Selv om staten tar sitt og noe settes av til mer eller mindre tvungen sparing, får du likevel den soleklart største biten av kaken ut som lønn. Sånn er det naturligvis for både selvstendige konsulenter og Vivende-ansatte.

Dette får man for 20/25 %

So far, so good, men hittil har vi bare sett på den delen av kaka som er (tilnærmet) lik uansett om du jobber helt for deg selv eller er selvstendig sammen med oss i Vivende. Hvorfor skal du gi fra deg 20 % som du ellers kanskje kunne puttet rett i egen lomme? Et argument for, er at kaka kanskje blir større i utgangspunktet. Vi skal komme litt tilbake til det når vi har diskutert tre andre viktige stikkord: Miljø, trygghet og bekvemmelighet.

Miljø: Vi mennesker er sosiale dyr, og for de fleste av oss er det viktig og nyttig å tilhøre et fellesskap av likesinnede. I Vivende har vi jevnlige sosiale samlinger. En gang i måneden møtes de ansatte til en bedre restaurantmiddag, mens før jul og sommer inviteres også samboere og ektefelle til å være med på julebord og sommerfest. Mot litt egenbetaling arrangerer vi også hver høst en firmatur utenlands, hvor også samboere og ektefeller kan være med. Et annet poeng er at vi setter av 2 % av selskapets årsoverskudd, etter skatt, til et veldedig formål som stemmes frem av de ansatte.

Trygghet: De fleste mennesker er også trygghetssøkende. Vivende har forhandlet frem gode ordninger for uførepensjon og helseforsikring for våre ansatte – igjen med større forhandlingsmakt enn individuelle, selvstendige konsulenter kan oppnå. Skulle du havne i uenighet med en oppdragsgiver, kan Vivende fungere som et isolasjonslag mellom deg og kunden, og bidra til å håndtere konfliktløsningen. I tillegg besørger Vivende også dine nødvendige arbeidsverktøy som PC, telefon og nødvendige lisenser.

Bekvemmelighet: Det finnes mennesker som elsker å forholde seg til regnskapsførere og revisorer, som finner det stimulerende å fylle ut skjemaer i Altinn, og som fryder seg over å kunne beregne og rapportere moms eller andre offentlige avgifter. Hvis du ikke er en av dem, kan det være greit å vite at det eneste Vivende-ansatte behøver å gjøre i så måte, er å føre timene sine. Men den aller mest verdiøkende faktoren, er nok at Vivende sørger for markedsføring og hjelper til med å selge den enkelte inn på gode oppdrag. Bare her vil ofte det meste av Vivendes 20 % cut være dekket inn i forhold til virkeligheten som selvstendig konsulent, hvor man nesten uten unntak må jobbe som underleverandør for en større leverandør, og gi fra seg en del av omsetningen til de. Vivende har både et spennende sett med egne kunder og en lang rekker partnere vi har gode betingelse gjennom.

Eierskap og struktur

Fortsatt skeptisk?

La oss fortelle litt om hvordan Vivende drives og eies. Vivende er, foreløpig, tre selskaper med ganske så lik faglig profil, med til sammen ca. 40 konsulenter. Hvorfor tre hvis de er like? Jo, vi tror eierskapet i en bedrift er en viktig faktor for å få til samhold og langsiktig rettferdighet. Og ansatteierskap blir en mye sterkere kraft for den enkelte når man faktisk kan eie en betydelig andel av et lite selskap enn en bitteliten del av et stort. Den enkeltes bidrag vises godt på både topplinja og bunnlinja, slik at man som enkeltperson faktisk i stor grad er med å påvirke avkastningen på investeringen man gjør i aksjene i selskapet. Ved å holde hvert selskap lite, sørger vi også for at vi blir godt kjent internt, selv om vi ikke jobber sammen i det daglige.  Mange av oss har vært konsulenter i store selskaper, hvor man etter litt tid ute i prosjekter ikke kjenner en brøkdel av kollegaene sine når man møtes i firmasammenheng.  Slik skal det aldri bli hos oss. Som Bjørn hos oss sa en gang: Store selskaper har teambuilding, små selskaper har lagfølelse.

I stedet for å la Vivende bli et stort selskap med mange ansatte, skal vi derfor heller holde hver gruppe på maks 15-20 stk. Nærmer vi oss en grense i et selskap eller vil etablere et nytt tjenesteområde, er tanken at vi starter et nytt Vivendeselskap. Hvert selskap er primært eid av de ansatte i det enkelte selskap, mens vår egen selvfinansierte inkubator, Ansatteid AS, hjelper til finansielt med å dra selskapene i gang og så gradvis selge seg ned til nye ansatte. Når nye ansatte kommer inn vil de derfor over tid, om de ønsker, først kjøpe aksjer fra Ansatteid AS og etter hvert også av de andre ansatte i selskapet med større aksjeposter. Målsetning er at eierskapet gradvis jevnes helt ut mellom alle ansatte samt at selskapet blir primært eid av de ansatte selv. Aksjeprisen bestemmes av gitte faktorer som reflekterer verdiene i selskapet, og de som etter hvert må selge seg litt ned, vil etter all sannsynlighet ha hatt god avkastning på aksjene i perioden de er eid.

Ingen har fast lønn i Vivende, heller ikke lederne

Selskapene eies altså primært av de ansatte i hvert selskap, har hver sin leder og driver som selvstendige juridiske enheter. De er likevel knyttet sammen under Vivendeparaplyen med felles prinsipper og retningslinjer. Vi forsøker kontinuerlig her å hente ut det beste av stordriftsfordeler, samtidig som hvert selskap skal ha nok frihet til å være lettbent og smidige uten unødvendig byråkrati.

Dermed er alle med og deler både oppside og nedside. Ledernes lønn beregnes som en prosentmessig andel av det som blir igjen etter at driftskostnadene er betalt i det selskapet man er ansvarlig for. Dette sørger for at lederne er motivert både til å sørge for omsetning (konsulenter i oppdrag), vekst, drive effektivt uten unødvendige kostnader og gjøre selskapet til en hyggelig plass å være over tid. Vi tror imidlertid modellen vår altså fungerer best med enheter som ikke blir større enn ca 15-20 ansatte og derfor ligger det samtidig inne i lederlønnsmodellen en gradvis reduksjon i leders andel når selskapet ansetter – slik at det i prinsippet er ulønnsomt å bygge sin enhet veldig stor.

Med alle disse faktorene, blir det igjen ca 5 % av omsetningen i overskudd per måned, noe vi treffer ganske bra på både når det går bra og ikke så bra. I tradisjonelle konsulentbedrifter ligger denne målsetningen langt høyere, gjerne 15-20 %, men det aller meste av kostnader i selskapet er jo tross alt den enkeltes lønn. Og siden altså alle faktisk jobber provisjonsbasert, går det helt greit å budsjettere med lavt overskudd – vi ser vi treffer godt på budsjettene hver eneste måned.

Et solid selskap med penger på bok 

Selv om ikke overskuddet er stort på månedsbasis, blir det noen penger av dette hvert år. Vi har bestemt oss for at Vivendeselskapene skal ha nok penger på bok til å være solid og kunne betale ut lønn også om ikke alle kunder betaler på tiden, men alt utover det, skal i prinsippet betales ut som utbytte til de som har aksjer når selskapsskatten er betalt. Og eierne er oss – vi er jo 100 % ansatteid.

Siden overskuddet ikke er voldsomt stort, vil dette aldri bli noen gullgruve som noen kan leve på alene. Dermed unngår vi “gratispassasjerfella” der noen som kanskje i starten var med å starte opp et selskap etter hvert kan sitte på sidelinja og leve livets glade dager på utbyttepenger uten lenger å bidra til overskuddet. Men, med et relativt forutsigbart utbytte, blir eierskap i selskapet likevel veldig god form for sparing som så langt har konkurrert med gode aksjefond i både utbytte og verdistigning. Og til forskjell fra tradisjonell sparing, blir her en verdistigning noe man kan være med aktivt å påvirke selv!

Høres dette ut som noe du vil være med på, enten som konsulent i modellen eller kanskje fristes du av tanken om å starte opp et helt nytt selskap? Ikke vær redd for å ta kontakt!

Copyright © 2024 VIVENDE AS